Хэвэллийн Үйлчлэл

Official GC PUB Logo HiResДолоо дахь өдрийн Адвентист Сүмийн Хэвлэлийн Үйлчлэл нь хэвлэл мэдээллийг ашиглан (ном, сэтгүүл, гэх мэт) энэ цаг үедээ дэлхий дахинд сайн мэдээний итгэл найдварыг тунхаглах зорилготой оршдог.

Бидний зорилго:

  • Хүмүүсийн амьдралыг бие махбодь, нийгэм болон сүнслэг талаас нь дэмжин дээшлүүлэх, тэгснээр тэднийг ирж буй дэлхийд бэлдэнэ.
  • Есүсийн сайн мэдээ болон Түүний хоёр дахь ирэлтийн мэдээг хуваалцах тал дээр хүн бүрийг уриалан дэмжих
  • Бусадтай үнэний гэрлийг хуваалцахад ирдэг сүнслэг өсөлтөөр дамжуулан хувийн итгэл бишрэлээ хүчирхэгжүүлэх

 

Энд дарж Хэвлэлийн Үйлчлэлийн талаар илүү ихийг мэдэх

Share this: